Hey, I'm Luke im 17 from Sydney.. This is my blog, my mind... Enjoy :P